PAR MUMS

SIA „SELF Loģistika” ir a/s „Latvijas Finieris” un a/s „Stora Enso Latvija” veidots kopuzņēmums, kas nodarbojas ar apaļo kokmateriālu pārvadāšanu.  Uzņēmums tika dibināts 2008. gadā, kā a/s „Latvijas Finieris” un a/s „Stora Enso Latvija” konsolidētais uzņēmums, kas nodrošinātu apaļo kokmateriālu racionālu plūsmu no augšgala krautuvēm (AGK) līdz kokmateriālu realizācijas vietām.

Uzņēmums, radot veiksmīgus loģistikas risinājumus, laika gaitā ir attīstījies un šobrīd piedāvā kvalitatīvus apaļo kokmateriālu transporta pakalpojumus ne tikai mātes uzņēmumiem, bet arī jebkuram klientam, kam nepieciešams šāds transporta pakalpojums gan Latvijas robežās, gan arī ārvalstīs.

Projekta mērķis ir izveidot vienotu kokmateriālu plūsmas un pārvaldības atbalsta sistēmu Latvijā, izmantojot inovatīvas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, tādejādi padarot mežsaimniecību efektīvāku visiem iesaistītajiem tirgus dalībniekiem – kokmateriālu pārdevējiem, pircējiem un pakalpojumu sniedzējiem.
Projekta īstenošanas laiks – no 2019.gada janvāra līdz 2021.gada decembrim. Kopējais finansējums – 499 640,00 EUR, kopējais maksimālais ES finanšu līdzekļu līdzfinansējums 90%.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams:

Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm
LKUUV mājas lapā arī ievietota informācija: http://www.lkuuv.lv/projekti/

https://lvportals.lv/dienaskartiba/353429-logistikas-nozares-tuvaka-nakotne-lielaka-kravas-apjoma-parvadasana-ar-vienu-vienibu-2023

https://www.llka.lv/aktualitates/nakotne-ir-vajadziga-ciesaka-mijiedarbiba-graudu-un-meza-nozaru-logistikai/4773/

https://www.llka.lv/aktualitates/bizness-klust-arvien-zalaks/4778/

https://www.llka.lv/aktualitates/intervija-logistikas-attistibas-kods-starpnozaru–sadarbiba-un-lielaki-kravu-apjomi/4788/

https://www.llka.lv/aktualitates/intervija-zalas-graudu-plusmas-audzetaji/4800/

https://www.llka.lv/aktualitates/9novembri-valmiera-notiks-inovativa-transportesanas-risinajuma-demonstracija/4803/

https://www.vaks.lv/public/lat/jaunumi/254/

https://www.llka.lv/aktualitates/sadarbibai-starp-lauksaimniecibu-un-mezsaimniecibu-butisku-lomu-sniedz-zinatnieku-iesaiste/4811/

https://lvportals.lv/dienaskartiba/356962-sadarbibai-starp-lauksaimniecibu-un-mezsaimniecibu-butisku-lomu-sniedz-zinatnieku-iesaiste-2023

https://www.llka.lv/aktualitates/intervija-ari-logistika-kooperacija-ir-svariga/4817/

https://www.llka.lv/aktualitates/starpnozaru-sadarbibas-istenosanai-logistika-nepieciesamas-papildus-zinasanas-un-motivacija/4824/

Go to Top